top_logo

פתיחת תיק נישואין

                  יש להמציא המסמכים הבאים:  

 

 • תעודת זהות עם ספח של כל אחד מבני הזוג.
 • תעודת נישואין של ההורים (מרבנות מקומית בישראל). במידה ואבדה, ניתן לקבלה ברבנות בה נרשמו ההורים.
 • גם במידה וההורים גרושים יש להצטייד בתעודת נישואין של ההורים כנ"ל. ותעודת גרושין.*
 • במידה ולמבקש/ת חסרים את הנ"ל (עולים חדשים ואחרים) עליהם לפנות לביה"ד הרבני ע"מ שיאשר נישואיהם.
 • תעודת לידה
 • שלוש תמונות פספורט זהות.
 • תעודת כשרות של המקום בו תיערך החופה.
 • תשלום אגרת נישואין (תיעשה במקום).  אגרת נישואין 714 ש"ח לסטודנט(עד גיל 30)  או חייל 428 ש"ח בהצגת מסמכים
 • במידה ואחד מבני הזוג אינו תושב פ"ת במשך ששת החודשים האחרונים עפ"י הרשום בתעודת הזהות, עליו להצטייד בתעודת רווקות ממקום מגוריו, וכן תעודת נישואין של ההורים כנ"ל ותעודת לידה. לאחר פתיחת תיק נישואין, בני הזוג ישלחו שני עדים, שאינם בני משפחה, להעיד על מצבם האישי (על העדים להצטייד בתעודה מזהה בעת מתן עדותם).

 

במידה והמבקש/ת גרוש/ה, יש להצטייד בנוסף לכל:

 • בתעודת גירושין ומעשה בי"ד – מקור.
 • תעודת נישואין  – הקודמת לגירושין.
 • תעודת נישואין של ההורים.
 • במידה והכלה גרושה על החתן להביא אישור מבי"ד רבני או מרב מוסמך שאינו כהן.

 

במידה והמבקש/ת אלמן/נה יש להצטייד בנוסף לנ"ל:

 • תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים
 • תעודת נישואין  – הקודמת לפטירה.
 • עולים חדשים יפנו לבית הדין הרבני ע"מ להביא אישור יהדות.