top_logo

פתיחת תיק נישואין

           

      יש להמציא המסמכים הבאים:  

 

 • תעודת זהות עם ספח של כל אחד מבני הזוג.
 • תעודת נישואין של ההורים (מרבנות מקומית בישראל). במידה ואבדה, ניתן לקבלה ברבנות בה נרשמו ההורים.
 • גם במידה וההורים גרושים יש להצטייד בתעודת נישואין של ההורים כנ"ל. ותעודת גרושין.*
 • במידה ולמבקש/ת חסרים את הנ"ל (עולים חדשים ואחרים) עליהם לפנות לביה"ד הרבני ע"מ שיאשר נישואיהם.
 • תעודת לידה
 • שלוש תמונות פספורט זהות.
 • תעודת כשרות של המקום בו תיערך החופה.
 • תשלום אגרת נישואין (תיעשה במקום).  אגרת נישואין 767 ש"ח לסטודנט (עד גיל 30)  או חייל 460 ש"ח בהצגת מסמכים
 • תעודת נישואין של ההורים. לאחר פתיחת תיק נישואין, בני הזוג ישלחו שני עדים, שאינם בני משפחה, להעיד על מצבם האישי (על העדים להצטייד בתעודה מזהה בעת מתן עדותם).

 

במידה והמבקש/ת גרוש/ה, יש להצטייד בנוסף לכל:

 • בתעודת גירושין ומעשה בי"ד – מקור.
 • תעודת נישואין  – הקודמת לגירושין.
 • תעודת נישואין של ההורים.
 • במידה והכלה גרושה על החתן להביא אישור מבי"ד רבני או מרב מוסמך שאינו כהן.

 

במידה והמבקש/ת אלמן/נה יש להצטייד בנוסף לנ"ל:

 • תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים
 • תעודת נישואין  – הקודמת לפטירה.


  :עולים חדשים, יש להצטייד בנוסף לנ"ל

 • עולים חדשים יפנו לבית הדין הרבני ע"מ להביא אישור יהדות.