top_logo

נתוני מקוואות בעניין נגישות

 

שכונה

כתובת

חניה נגישה

דרך נגישה

סימני אזהרה במדרגות

מקלחת נגישה

בית שימוש נגיש

מתקן הרמה

כסא מותאם

שילוט

מכשיר עזר לשמיעה

מקווה יחזקאל

רחוב יחזקאל מול הדואר

V

V

V

V

V

V

V

V

V