top_logo

מחלקות המועצה הדתית

מחלקות המועצה הדתית כפר יונה 

- נישואים

- כשרות

- מקווה

- בתי כנסת ועירובין

- בית העלמין

 

בעלי תפקידים מרכזיים : 

הילה חסן לפקוביץ – ממונה מועצה דתית - 052-7242599

כב' הרב עוזי שוויצה – רב העיר - 054-4988174

בראון אורית – מזכיר מועצה דתית - 054-2610424